يکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

 No  کد محصول نوع محصول  پلیمر  رنگ درب  حجم ml قابلیت اتو کلاو  Packing  بها واحد (ریال)   بهای کارتن
(ریال)
 ups st ظرف نمونه گیری شفاف استریل  پلی استایرن/پلی اتیلن  نارنجی  90   ندارد  کارتن 405 عددی 29630 12000000
2 ups stl ظرف نمونه گیری شفاف استریل label دار پلی استایرن/پلی اتیلن  نارنجی  90 ندارد  کارتن 405 عددی 32098 13000000
3 ups ust ظرف نمونه گیری شفاف غیر استریل  پلی استایرن/پلی اتیلن  زرد 90 ندارد  کارتن 405 عددی 28888 11700000
4 ups ustl ظرف نمونه گیری شفاف غیر استریلlabel دار پلی استایرن/پلی اتیلن  زرد 90 ندارد کارتن 405 عددی 31358 12700000

 No  کد محصول نوع محصول  پلیمر  رنگ درب  حجم ml قابلیت اتو کلاو  Packing  بها واحد (ریال)   بهای کارتن
(ریال)
 upps st ظرف نمونه گیری مات استریل  پلی پروپیلن / پلی اتیلن  نارنجی  90  دارد  کارتن 405  عددی 29630 12000000
6 upp stl ظرف نمونه گیری مات استریل label دار پلی پروپیلن / پلی اتیلن  نارنجی  90 دارد  کارتن 405  عددی 32098 13000000
7 upp ust ظرف نمونه گیری مات غیر استریل  پلی پروپیلن / پلی اتیلن  زرد 90 دارد  کارتن 405  عددی 28888 11700000
8 upp ustl ظرف نمونه گیری مات غیر استریل label دار پلی پروپیلن / پلی اتیلن زرد 90 دارد کارتن 405  عددی 31358 12700000

 
 No  کد محصول شرح محصول  پلیمر قابلیت اتو کلاو  Packing  بها واحد (ریال)   بهای کارتن
(ریال)
PD 10 پتری دیش 10cm استریل پلی استایرن ندارد  کارتن 468 عددی 13*36 35256 16500000
10 PD 08 پتری دیش 8cm استریل پلی استایرن ندارد  کارتن 650 عددی 13*50 25384 16500000
11 PD 06 پتری دیش 6cm استریل  پلی استایرن ندارد  کارتن 585 عددی 13*45 16752 9800000
12 COPD 10 پتری دیش  10cm  سه خانه استریل پلی استایرن ندارد کارتن 468 عددی 13*36 36752 17200000
13 COPD08-2 پتری دیش  8cm  دو خانه استریل پلی استایرن ندارد کارتن 650 عددی 13*50 26461 17200000
14 COPD08-3 پتری دیش  8cm  سه خانه استریل پلی استایرن ندارد کارتن 650 عددی 13*50 26461 17200000

 
 No  کد محصول نوع محصول  پلیمر قابلیت اتو کلاو  Packing  بها واحد (ریال)   بهای کارتن
(ریال)
15 PPTT1275 لوله آزمایش 75*12 مات (گاما کانتر) پلی پروپیلن دارد  کارتن  5000 عددی 500*10 3300 16500000
16 PSTT1275 لوله آزمایش 75*12 شفاف پلی استایرن ندارد  کارتن  5000 عددی 500*10 3300 16500000
17 PPTT12100 لوله آزمایش 100*12 مات پلی پروپیلن دارد  کارتن   3200 عددی 400*8 4218 13500000
18 PSTT12100 لوله آزمایش 100*12 شفاف پلی استایرن ندارد  کارتن   3200 عددی 400*8 4218 13500000
19 PPTT16100 لوله آزمایش 100*16 مات پلی پروپیلن دارد کارتن   2200 عددی 275*8 5250 11550000
20 PSTT16100 لوله آزمایش 100*16 شفاف پلی استایرن ندارد کارتن   2200 عددی 275*8 5250 11550000


Design and Development By Doicom